Other Islamic WebSite Links

http://www.Dawateislami.net/ http://www.Nooremadinah.net http://www.FaizaneAttar.net http://www.Razaemustafa.net/ http://www.Alahazrat.net/ http://www.Ahlesunnat.net/ http://www.Islamicacademy.org/ http://www.razanw.com/ http://www.Faizaneraza.org http://www.FaizAhmedOwaisi.com http://www.Nafseislam.com http://www.rehmani.net/ http://www.groups.yahoo.com/ Trueislam http://www.Barkati.net/ http://www.Raza.co.za/ http://www.Mustafai.com/ http://www.Muslims.ws/ http://www.Qadria.org/ http://www.Sunnirazvi.org/ http://www.Attari.net/ http://www.Zikar.net http://www.Trueislam.vze.com/ http://www.Rohani.net/ http://www.Aslamkw.madni.org/ http://www.Khatmeqadria.net/ http://www.Ahadees.com/ http://www.Islam786.org http://www.Naatonline.com/ http://www.Raza.co.za http://www.Razaacademy.com/ http://www.Alahazratnetwork.org/ http://www.Jamiatulmadina.net http://www.Faizaneattaroldham.com http://www.IslamiEducation.com http://madani.16.forumer.com http://Faizanemadinanorway.net http://www.theislamiblog.com/

Rate this:

Khutbah 29-01-2016: LESSONS FROM CHAPTER AL-HUJURAT

Khutbah 29-01-2016: LESSONS FROM CHAPTER AL-HUJURATLet it be known to you that the best of all speech is that of the Book of Allah. It is the guidance and the leading light: […Indeed, there has come to you from Allâh a light (Prophet Muhammad SAW) and a plain Book (Qur'ân). Wherewith Allâh guides all thoseContinue reading “Khutbah 29-01-2016: LESSONS FROM CHAPTER AL-HUJURAT”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADAH !!! . _________FITOWA TA 8__________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADAH !!!._______FITOWA TA 8__________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM..CIGABA GAME DA WASA DA SALLAH !!!.Kamar yadda muka fara haqalto abunda yatabbata daga Qur'ani da hadisi damaganganun magabata dan gane da wasada sallah, haqiqa addinin musulunci yayibayani sosai ga matsayin sallah da hukuncinwasa da shi..•Imam Ahmad Ya ruwaito cikin "isnadi"daga hadithin Abdullahi dan Amr (ALLAH Yaqara masaContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADAH !!! . _________FITOWA TA 8__________”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 7__________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!!.________FITOWA TA 7__________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM..CIGABA GAME DA WASA DA SALLAH !!!.Har yanzu muna cigaba ne cikin bayanin mewasa da sallah kamar yadda muka ce zamukawo bayanan da suka zo daga ayoyinALLAH da Hadisai da kuma maganganunmagabata..Ibn Hazam Yace: babu wani zunubi mafigirma bayan shirka irin mutum yayi wasa dasallah har lokacinta yaContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 7__________”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 6__________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!!.________FITOWA TA 6__________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM..CIGABA GAME DA WASA DA SALLAH !!!.A rubutun da ya gabata mun fara bayanigame da mai wasa da sallah kamar yaddayazo daga ayoyin ALLAH da Hadisai da kumamaganganun magabata..Manzon ALLAH (sallahu alaihi wasallam)Yace: "Alqawarin da ke tsakanin mu dasauran bayin ALLAH sallah ne, wanda yabarta yaqi yi gabaContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 6__________”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 5__________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!!.________FITOWA TA 5__________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM..WASA DA SALLAH !!!.A rubutun da ya gabata munyi bayaninmatsayin sallah da falalarsa da irin darajarda mai kiyayeta zai samu daga sakayyarUbangijinSa. Yanzu kuma zamu daura akanbayani game da WASA DA SALLAH da irinsakamakon da mai yinsa zai samu kamaryadda yazo cikin alqur'ani da sunnah dafahimtar magabata..Babban MalaminContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 5__________”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 4_________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!!.________FITOWA TA 4_________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM.Kamar yadda muka yi bayanin falalar sallahda irin rabautar da bawa zai samu idan yakasance ma'abocin kulawa da ita..Kamar yadda muka yi bayani lallai ita sallahtana da salloli na kwadaitarwa musammankasancewa ALLAH Ta'ala yana son bawa maiyawan sujjada..Sujjada yana daya daga cikin abubuwandaALLAH Ta'ala yake so, saboda girmanContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 4_________”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . ________FITOWA TA 3________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!!.______FITOWA TA 3________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM..KADAN DAGA CIKIN RABAUTAR DA MAI KIYAYESALLAH ZAI SAMU:.Haqiqa sallah ginshiqi ce ta rukunnanmusulunci, kuma babu mai kiyayeta facemumini..Idan ki/ka kiyaye sallarka ka kyautata kamaryadda aka umurce ka, to Annabi (SAW) Yace:."Farkon abunda za'ayiwa bawa hisabi dashiranar alqiyama na daga ayyukansa shinesallah, idan tayi kyau haqiqa ka rabautakatsiraContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . ________FITOWA TA 3________”

Rate this:

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 2________

SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!!.________FITOWA TA 2________.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM.FALALAR SALLAH !!!.Haqiqa idan muka duba zamu ga sallahhanyace babba a gare mu bisa hanyarsamun ni'ima da nitsuwa domin duk wandaya tsaida ita zai samu sauqi ga dukkanal'amuransa, wanda kuma ya sa6a gareta tozaiga ba daidai ba acikin al'amarinsa..SALLAH ita ce ke banbanta tsakanin kafiri damusulmi, saboda falalartaContinue reading “SALLAH MAFIFICIYAR IBADA !!! . __________FITOWA TA 2________”

Rate this: