Mece ce alamar son Manzon Allah (S.A.W)? ( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)


Amsa:
Kafin mu amsa
wannan
tambayar ya
na da kyau
muyi wa
kanmu
wadannan
tambayoyin:
-Mece ce
soyayya?
-Mene ne yake
sa a so
mutum?
-Mene ne rabe-
raben so?
-Mece ce
alamar so?
Daga nan kuma
sai musan
mece ce
hakikanin
soyayyar
Manzon Allah
(S.A.W)?
Mece ce
soyayya?
Hafiz Ibin hajar
babban
malamin
hadisin nan da
yayi sharhin
sahihul
bukhari yace:
haqiqanin
soyayya
awajen
masana; wata
aba ce da ba’a
iya
bayyanata,mai
yinta kawai shi
ne
ya san yadda
yake
jinta,amma
baya
yiwuwa ya
furta yadda
take.
Mallam ibnul
Qayyim yace:
Ba’a
bayyana
soyayya da
wani bayani
fiye
da ace mata
soyayya. Duk
abin da
za’a bayyana
game da ita ba
zai kara
mata komai ba
sai
buya,bayaninta
kawai shi ne
samuwarta, ba
kuma a
sifantata da
wata siffa fiye
da soyyya.
Mutane kawai
suna yin
maganane
game da abinda
yake jawota,da
abinda yake
wajabta ta, da
alamominta da
shaidunta da
abinda
ake samu idan
anyi ta.
Mene ne yake
sa aso mutum
a
dabi’ance?
Akan so
mutum a
dabi’ance
saboda
abubuwa masu
yawa. Kadan
daga
ciki sune kamar
haka:
– Akan so
mutum don
yawan
kyautatawarsa,
-ko don
kyawun
surarsa wadda
take
burge mutane,
– ko don cikar
kamalarsa,
-ko baiwar ilmi,
ko mulki, ko
dukiya,
ko wani abu
wanda yake
burge
mutane.
Haka kuma
akan so
mutum don
kyawawan
halayensa na
gari ko kuma
saboda
amfanarwarsa
ga al’umma.
Manzon Allah
(S.A.W) kuwa
ya
tattare dukkan
wadannan
sababbai da
ninkin-ba-
ninkinsu
wadanda suke
sa
a so mutum.
Don haka ya
zama wajibi a
so shi fiye
da kowane irin
mahluki.
Tambaya;
Menene rabe
raben so?
Amsa;
Imam ibn
bazzar da alkali
Iyadh da
wasunsu sunce
soyayya ta
kasu kaso
uku:
1)- Soyayya
don
girmamawa da
taimakawa;
kamar
soyayyar ‘ya
‘ya ga
iyayensu.
2)- soyayyar
tausayi da jin
kai;
kamar
soyayyar iyaye
ga ‘ya’yansu
3- Soyayyar
bani in baka; ita
ce ke
sanya
kyautatawa
wanda ya
kyautata
maka; kamar
soyayyar da
sauran
al’umma suke
wa junansu.
Idan muka kalli
wadannan
rabe-rabe
da sababbai da
suke sa a so
mutum
zamu ga cewa
Manzon Allah
(S.A.W)
ya tattare
dukkaninsu.
Don haka ibn
Bazzar yace:
“wanda
yake da
cikakken imani
ya san
Manzon Allah
(S.A.W) ya fi
girman
hakki akansa
fiye da hakkin
kansa
akan kansa,
haka zalika
hakkin
iyayensa da na
‘ya’yansa da na
mutanen
duniya baki
daya.
Domin da imani
da kaunar
Manzon
Allah (S.A.W) ne
Allah ya tserar
da
mu daga wuta
kuma ya
shiryar da mu
daga bata.
Mece ce alamar
son Manzon
Allah
(S.A.W)?
Imam alkali
Iyadh yace:
“kusani, lallai
duk wanda ya
so abu dole zai
fifita
shi akan komai
,kuma zai fifita
binsa
kwabo da
kwabo.
Idan kuwa bai
zama haka ba
to
sonsa ba na
gaskiya ba
ne,da’awar
son kawai yake
yi.
Mai son Manzon
Allah (S.A.W) da
gaske shine
wanda
alamomin
soyayya suke
bayyana a gare
shi
kamar haka:
-Na farkon su
shi ne koyi da
shi.
-Aiki da sunnar
sa.
-Bibiyar
zantukansa da
aiyukansa.
-Kwatanta
umarninsa.
-Nisantar hane-
hanensa.
-Ladabtuwa da
ladabansa, a
halin
wahala da
yalwa,da
nishaxi da
damuwa.
Abinda yake
karfafa
wannan shine
fadin Allah
(S.W.T):
ma’ana:
ka fada musu
ya kai wannan
annabi
mai girma, idan
kun kasance
kuna
son Allah, to ku
bi ni sai Allah ya
so
ku, kuma ya
gafarta
zunubanku.
lallai
Allah mai
yawan gafara
ne mai yawan
jinkai”{al-
imrana:31}
Wannan ayar
ta nuna cewa
biyayya
ita ce matakin
farko na
soyayya.
Sannan alkali ya
ci gaba da
cewa:
Da fifita abin
da ya shar’anta
ko
yakwadaitar da
yinsa fiye da
son
zuciyarka da
sha’awarka.saboda
fadin Allah
s.w.t:
Ma’ana:
“Wadanda suka
riki Madina
wurin
zamansu(al-
ansar) da imani
kafin su
(muhajirun)
suna kaunar
wadanda
suka yi hijira
zuwa garesu,
(wato
manzon Allah
da
muhajirun)kuma
basa jin wani
kyashi a
zuciyarsu
game da abinda
Allah ya bawa
(muhajirai na
falala da
matsayi da
daukaka da
gabata a cikin
Ambato da
matsayi),
kuma suna
fifita su
(muhajirai)
akan kansu ko
da kuwa
suna da
matsananciyar
bukata.”
Imam addabari
da imam
assuyidi
kuwa sun
fassara ayar
da cewa:
“Wadanda suka
riki madina
wurin
zamansu(al-
ansar) da imani
kafin su
(muhajirun)
suna kaunar
wadanda
suka yi hijira
zuwa garesu,
(wato
manzon Allah
da
muhajirun)kuma
basa jin wani
kyashi a
zuciyarsu
game da abinda
Manzon Allah
(S.A.W) ya
bawa
(muhajirai da
shi na
ganima da fai’i)
kuma suna
fifita su
(muhajirai)
akan kansu ko
da kuwa
suna da
matsananciyar
bu tata.”
Sannan alkali
iyadh ya
ambaci hadisi
da isnadinsa
zuwa anas bn
malik
(r.a) yace:
Ma’ana:
ya kai Dan
qaramin Dana,
idan ka
sami iko ka
wayi gari ko ka
yammata
ba tare da wani
kulli a zuciyar
ka
game da wani
ba to ka aikata:
wannan yana
daga
sunnata,wanda
ya
raya sunnata
haqiqa ya
soni.wanda
ya soni zai
kasance tare
da ni a cikin
aljana.
Sai alqali iyadh
yace:wanda ya
siffantu da
waxannan
sifofi da suka
gabata to shi
ne mai
cikakkiyar
soyayya ga
allah da
manzonsa.wanda
kuma yasa va
musu a xaya
daga cikin
abubuwan da
aka ambata to
wannan
soyayyarsa
tauyayyiya
ce,duk da ba
za’a kore
musu soyayyar
gaba daya ba.
Haka dai. yayi
ta kawo
alamomin da
su ke nuna
kaunar Manzon
Allah
(S.A.W) ga
wanda ya
siffantu da su.
Acikin wannan
littafi na sa mai
albarka
(asshifa). Ya
rage wa mai
hankali da
tunani ya kalle
su da idon
basira don ya
ga a da’awar
da yake
yita son
Manzon A
awane aji
yake?
Kuma ya yi wa
kansa adalci
wajen
gane cewa
anya kuwa ba
yaudararsa
ake yi ba wajen
nuna masa abin
da
Manzon Allah
(S.) bai yi ba a
ce
masa shi ne
qaunar Manzon
Allah
(a) ? Allah ka
bamu ganewa
amin.
Wa sallallahu
wa sallama ala
nabiyina
Muhammad wa
ala a’lihi wa
sahbihi ajma’in’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s