Invocations for the setting of a debt

136. Allaahummak-finee bihalaalika ‘an haraamika wa ‘aghninee bifadhlika ‘amman siwaaka.
O Allah, suffice me with what You have allowed instead of what You have forbidden , and make me independent of all others besides You.
Reference: At-Tirmithi 5/560. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/180.
137. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-hammi walhazani, wal’ajzi walkasali, walbukhli waljubni, wa dhala’id-dayni wa ghalabatir-rijaali .
O Allah , I seek refuge in You from grief and sadness, from weakness and from laziness, from miserliness and from cowardice, from | being overcome by debt and from being overpowered by men (i .e. other people).
Reference: Al-Bukhari 7/158.

Advertisements

Invocations for the setting of a debt

136. Allaahummak-finee bihalaalika ‘an haraamika wa ‘aghninee bifadhlika ‘amman siwaaka.
O Allah, suffice me with what You have allowed instead of what You have forbidden , and make me independent of all others besides You.
Reference: At-Tirmithi 5/560. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/180.
137. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-hammi walhazani, wal’ajzi walkasali, walbukhli waljubni, wa dhala’id-dayni wa ghalabatir-rijaali .
O Allah , I seek refuge in You from grief and sadness, from weakness and from laziness, from miserliness and from cowardice, from | being overcome by debt and from being overpowered by men (i .e. other people).
Reference: Al-Bukhari 7/158.

GARKUWAR MUSULMI TA ADDU’O’I DAGA ALKUR’ANI DA SUNNAH (Hisnul Muslim) Rubutu Na Farko 0001

GARKUWAR MUSULMI TA ADDU'O'I DAGA ALKUR'ANI DA SUNNAH (Hisnul Muslim)
Rubutu Na Farko 0001

TA'ALIFIN
Shaikh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahb Alkandahi

FASSARAR
Dr. Bashir Aliyu Umar Hafizahullah

RUBUTAWA
Abubakar Nuhu Koso
<<Abu Abdullah Assunni>>

GABATARWAR MAWALLAFI.
Dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah muna godiya gareShi, mana neman taimakonsa, kuma muna neman gafararsa, kuma muna neman tsarinsa daga sharrance-sharrencen rayukanmu da miyagun aiyukanmu. Wanda Allah Ya shiryeshi babu mai batar dashi, wanda kuma Ya batar babu mai shiryar dashi. Ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai, babu abokin tarayya gare Shi, kuma ina shaidawa cewa Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne, Allah Yayi tsira a gare Shi da alayensa da sahabbansa da wadanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayi har zuwa ranar kiyama kuma ya yi musu aminci, aminci mai yawa.
Bayan haka wannan littafi takaitaccen bayani ne daga littafina mai suna <<ZIKIRI DA ADDU'A DA MAGANI TA HANYAR TAWAIDA DA ADDU'O'IN ALKUR'ANI DA SUNNA>> na takaita akan bangaren da ya shafi zikiri (watau ambaton Allah) don a samu saukin daukansa a halin tafiya.
Na takaita ambaton lafazin zikirin da kuma sunan daya ko biyu daga cikin litatattafan da aka rawaito zikirin a cikinsu wadanda na kawosu acikin littafina na asalin. Wanda yake son sanin sahabin da ya rawaito hadisin , ko karin bayanin litattafan da aka rawaito hadisin a cikinsu, to sai ya koma asalin littafin nawa. Ina rokon Allah, Mabuwayi mai daukaka, saboda albarkar sunayensa kyawawa da kuma siffofinsa masu daukaka, ya sanya shi domin fuskarSa mai daraja, kuma Ya amfane ni da shi a cikin rayuwata da kuma bayan mutuwata, Ya kuma amfani wanda ya karanta shi, ko ya buga, ko ya zama sababi wajen yada shi. Hakika Allah mai tsarki majibinci wannan ne kuma mai iko ne a kansa. Allah ya yi tsira da aminci ga Annabinmu Muhammad da alayensa da sahabbansa da wadanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo har zuwa ranar hisabi. Ameen

Mawallafi.
an rubuta a watan safar 1409 hijira.

Ranar da na fara rubutawa.
08/01/1438
09/10/2016

Invocations for if you are stricken by in your faith

Invocations for if you are stricken by in
your faith
133. (Say:) I seek refuge in Allah. (Then you should desist from doing what you are in doubt about.)
Reference: Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Fathul-
Bari 6/336, Muslim 1/120.

134.
'Aamantu billaahi wa Rusulihi.
(Say:) I believe in Allah and His Messenger.
Reference: Muslim, 1/119-20.
135.
Huwal-'Awwalu wal-'Aakhiru wadh- Dhaahiru wal-Baatinu, wa Huwa bikulli shay'in 'Aleem.
(Recite the Ayat) He is the First and the Last, the Most High and the Most Near. And He is the Knower of all things (in Arabic).
Reference: Al-Hadid 57:3, Abu Dawud 4/329.
Al-Albani graded it good in SahihAbu
Dawud, 3/962.

Invocations against the oppression of rulers

Invocations against the
oppression of rulers

129. Allaahumma
Rabbas-samaawaatis-
sab'i, wa
Rabbal-'Arshil-'Adh eem,
kun lee jaaran min [here
you mention the
person's name], wa
'ahzaabihi min
khalaa'iqika, 'an yafruta
'alayya 'ahadun minhum
'aw yatghaa,
'azzajaaruka, wajalla
thanaa'uka, wa laa
'ilaaha 'illaa 'Anta .
O Allah , Lord of the
seven heavens , Lord of
the Magnificent Throne ,
be for me a support
against [such and such a
person] and his helpers
from among your
creatures, lest any of
them abuse me or do me
wrong. Mighty is Your
patronage and glorious
are Your praises. There is
none worthy of worship
but You.
Reference: Al-Bukhari,
Al-'Adab Al-Mufrad (no.
707). Al-Albani graded it
authentic in Sahih
Al-'Adab Al-Mufrad (no.
545).

130. Allahu 'Akbar, Allahu
'a'azzu min khalqihi
jamee'an, Allaahu 'a'azzu
mimmaa 'akhaafu wa
'ahth aru, 'a'oothu
billaahil-lathee laa 'ilaaha
'illaa Huwa, almumsikis-
samaawaatis-sab'i 'an
yaqa'na 'alal-'ardhi 'illaa.
bi'ith nihi, min sham
'abdika [name of the
person] , wa junoodihi
wa 'atbaa'ihi wa
'ashyaa'ihi, minal-jinni
wal'insi, Allaahumma kun
lee jaaran min sharrihim,
jalla thanaa'uka wa 'azza
jaaruka, wa
tabaarakasmuka , wa laa
'ilaaha ghayruka.
Allah is the Most Great ,
Mightier than all His
creation . He is Mightier
than what I fear and
dread. I seek refuge in
Allah, Who there is none
worthy of worship but
Him . He is the One Who
holds the seven heavens
from falling upon the
earth except by His
command . [I seek refuge
in You Allah] from the evil
of Your slave [name of
the person], and his
helpers, his followers and
his supporters from
among the jinn and
mankind. O Allah, be my
support against their evil.
Glorious are Your praises
and mighty is Your
patronage. Blessed is
Your Name, there is no
true God but You. (Recite
three times in Arabic.)
Reference: Al-Bukhari,
Al-'Adab Al-Mufrad (no.
708). Al-Albani graded it
authentic in Sahih
Al-'Adab Al-Mufrad (no.
546).